Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Geneticmotors, KvK nummer 86289446. En een opdrachtgever/contractant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken. Een opdrachtgever/contractant wordt beoogd te zijn een particulier/natuurlijk persoon, tenzij opdrachtgever/contractant anders schriftelijk kenbaar maakt aan Geneticmotors en dit schriftelijk bevestigd is door Geneticmotors. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever/contractant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Aanbiedingen en offertes

Offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders of een termijn voor aanvaarding is
gesteld. Indien opdrachtgever/contractant vóór overschrijding van deze termijn heeft
verzuimd schriftelijk aan Geneticmotors te kennen heeft gegeven de opdracht niet of
inhoudelijk anders of met een andere datum van uitvoering, overeen te willen komen,
wordt de opdracht geacht te zijn gegund zoals in eerste instantie overeengekomen.
Geneticmotors is gerechtigd 10% van het overeengekomen bedrag (offertebedrag
plus indien van toepassing het bedrag voor de inmiddels overeengekomen
aanvullende werkzaamheden) bij opdrachtgever/contractant in rekening te brengen
als zijnde annuleringskosten/verplaatsingskosten.
Bij het annuleren door opdrachtgever/contractant van een reeds bevestigde
opdracht is opdrachtgever/contractant 25% van het overeengekomen bedrag aan
annuleringskosten verschuldigd aan Geneticmotors.
Geneticmotors kan niet aan een offerte worden gehouden indien de
opdrachtgever/contractant redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de
offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Geneticmotors behoudt zich het recht voor de offerte binnen de termijn van vijf
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
Onder opgaaf van reden zal Geneticmotors dit schriftelijk aan
opdrachtgever/contractant kenbaar maken.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding
of offerte opgenomen aanbod, is Geneticmotors daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij Geneticmotors anders aangeeft.
Mondelinge afspraken verbinden Geneticmotors slechts wanneer deze door hem
schriftelijk zijn bevestigd.
Alle in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief B.T.W. en
andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten zoals reiskosten, verblijfskosten, verzendkosten en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
De opdrachtgever/contractant geeft met het verlenen van de opdracht
Geneticmotors toestemming om foto’s en films te maken van het voertuig en deze te
gebruiken voor reclame- en promotiedoeleinden ten behoeve van Geneticmotors. Het
kenteken zal, indien gewenst door de opdrachtgever/contractant, worden
afgeschermd.

Betaling

Indien partijen een aanbetaling overeenkomen dan dient deze voor aanvang van de
behandeling ontvangen te zijn door Geneticmotors.
Betaling van de factuur dient te geschieden direct vóór de op- of aflevering van het
voertuig, tenzij partijen uitdrukkelijk anderszins zijn overeengekomen en dit schriftelijk
door Geneticmotors is bevestigd. Indien betaling van de factuur na de op- of
aflevering van het voertuig wordt overeengekomen, dient het verschuldigde binnen 7
dagen na factuurdatum te zijn betaald.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of anderszins, schorten de
betalingsverplichting van de opdrachtgever/ contractant niet op.
Indien de opdrachtgever/contractant in gebreke blijft met de tijdige betaling van de
factuur, dan is zij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De
opdrachtgever/contractant of wederpartij is alsdan de wettelijke (handels)rente aan
Geneticmotors verschuldigd.
Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande
(buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van de
opdrachtgever/contractant of wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen
15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00, tenzij de wet anders bepaalt.

Uitvoering van de overeenkomst

Geneticmotors zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Opdrachtgever/contractant zal het voertuig op de afgesproken tijd en ontdaan van
privéeigendommen op de afgesproken locatie brengen. Derhalve aanvaardt
Geneticmotors geen aansprakelijkheid voor vermissing van privéeigendommen.
Overeengekomen of opgegeven termijnen zijn nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van de termijn en alleen wanneer Geneticmotors verzuimd heeft de
opdrachtgever/contractant schriftelijk op de hoogte te stellen, kan en dient de
opdrachtgever/contractant Geneticmotors derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Indien de opdrachtgever/contractant niet binnen 5 werkdagen na de kennisgeving
door Geneticmotors dat de overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd het
voertuig (of aanverwante zaken zoals banden/velgen/onderdelen) heeft afgehaald,
kan Geneticmotors een redelijke vergoeding wegens stallingskosten- of opslagkosten
bij de opdrachtgever/contractant in rekening brengen.
Geneticmotors is gerechtigd het retentierecht uit te oefenen op het voertuig indien en
voor zolang de opdrachtgever/contractant de kosten van de aan het voertuig
verrichte werkzaamheden niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten van
eerdere door Geneticmotors voor de opdrachtgever/contractant of wederpartij
verrichte werkzaamheden betreft.

Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de
overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan
te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk aanpassen.
Indien de wijziging van de of de aanvulling op de overeenkomst financiële dan wel
kwalitatieve gevolgen zal hebben dan wel het tijdstip van de overeengekomen termijn
daardoor kan worden beïnvloed, zal Geneticmotors de opdrachtgever/contractant of
wederpartij desgevraagd hierover tevoren inlichten.
Geneticmotors zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging van of de
aanvulling op de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan
Geneticmotors kunnen worden toegerekend.

Onderzoek en reclamatie

De opdrachtgever/contractant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken
onmiddellijk nadat het voertuig haar ter beschikking is gesteld.

Reclamaties omtrent de verrichte werkzaamheden dienen door de
opdrachtgever/contractant binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende
werkzaamheden schriftelijk en gespecificeerd aan Geneticmotors te worden gemeld,
bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Geneticmotors vervalt. Reclamaties
geven opdrachtgever/contractant nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en
verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering
opleveren.
De opdrachtgever/contractant dient Geneticmotors in de gelegenheid te stellen een
klacht te (doen) onderzoeken. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is,
dan komen de ter zake hiervan door Geneticmotors gemaakte kosten integraal voor
rekening van de opdrachtgever/contractant of wederpartij.
Indien een klacht gegrond is, zal Geneticmotors zorgdragen voor de
herstelwerkzaamheden.

Aansprakelijkheid

Indien Geneticmotors aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt
tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Geneticmotors is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan
doordat Geneticmotors is uitgegaan van door of namens de
opdrachtgever/contractant verstrekte onjuiste danwel onvolledige
informatie/gegevens.
Indien Geneticmotors aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Geneticmotors beperkt tot maximaal het factuurbedrag,
althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Geneticmotors is in ieder geval steeds beperkt tot het
bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Geneticmotors is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt
uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang
van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van
deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming in de
prestatie van Geneticmotors aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover
deze aan Geneticmotors toegerekend kunnen worden en de redelijke kosten gemaakt
ter voorkoming of beperking van schade indien de opdrachtgever/contractant of
wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade
als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Geneticmotors is nimmer aansprakelijk voor welke indirecte schade dan ook als
gevolg van onheil van buitenaf; hieronder valt eveneens gevolgschade en wel in de
ruimste zin van het woord.
Geneticmotors is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de
opdrachtgever/ contractant danwel derden die zich in of aan het voertuig bevinden
en die Geneticmotors uit welke hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken wordt
eveneens begrepen inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.
Geneticmotors is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan onderdelen van het
voertuig als gevolg van de door Geneticmotors uitgevoerde werkzaamheden indien
deze onderdelen in een slechte staat verkeren.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien
de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Geneticmotors of derde partijen.
Opdrachtgever/contractant dient zelf zorg te dragen voor een voldoende dekkende
autoverzekering en verklaart dat hij deze heeft afgesloten en dat er geen sprake is van
achterstallige premiebetaling voor deze verzekering tijdens het onderbrengen ten
behoeve van het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of tijdens het
stallen van zijn voertuig.

Overmacht

Geneticmotors is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
opdrachtgever/contractant, indien hij daartoe geheel of gedeeltelijk wordt gehinderd
door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede
elke omstandigheid, die in redelijkheid niet voor risico van Geneticmotors behoort te
komen, onder andere vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers,
vervoersonmogelijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen, nalatigheid van
leveranciers of fabrikanten, ziekte van personeel, gebreken in hulp/transportmiddelen
gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Geneticmotors kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten ofwel vorderen dat de inhoud zodanig
wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. Indien deze periode langer duurt dan
negentig dagen, hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geen
geval is Geneticmotors gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding
afgerekend.

Vervangen onderdelen

Indien bij de werkzaamheden onderdelen dan wel materialen worden vervangen, dan
worden deze eigendom van Geneticmotors, tenzij partijen anders overeen zijn

gekomen. In dit laatste geval dient de opdrachtgever/contractant direct na de
oplevering dan wel aflevering van het voertuig de vervangen onderdelen en of
materialen in ontvangst te nemen.

Stalling en opslag

Het voertuig van opdrachtgever/contractant kan op verzoek van
opdrachtgever/contractant voor langere tijd gestald worden bij Geneticmotors.
Opdrachtgever/contractant ontvangt hiervoor maandelijks een factuur. Het eventueel
tussentijds ophalen van het voertuig, laden en lossen, geschiedt door
opdrachtgever/contractant en is voor eigen rekening van opdrachtgever/contractant,
maximaal vier keer per maand en na het tijdig informeren van Geneticmotors. De
sleutel en toegangscode blijft in bezit van Geneticmotors. Geneticmotors is niet
aansprakelijk voor enigerlei schade. Deze aansprakelijkheid ligt bij
opdrachtgever/contractant. Het opgeslagen voertuig staat op eigen risico van
opdrachtgever/contractant in opslag en is niet verzekerd door Geneticmotors.
Opdrachtgever/contractant dient zelf zorg te dragen voor een voldoende dekkende
motorfietsverzekering en verklaart dat hij deze heeft afgesloten en dat er geen sprake
is van achterstallige premiebetaling voor deze verzekering. Beëindiging van het
gebruikmaken van de stalling dient een maand van te voren schriftelijk bij
Geneticmotors kenbaar gemaakt te worden en bevestigd te worden door
Geneticmotors.

Vervangend vervoer

Voor de duur van de behandeling kan opdrachtgever/contractant gebruik maken van
vervangend vervoer van Geneticmotors. De kosten voor gebruik van het vervangend
vervoer worden op de kostenspecificatie opgenomen. Indien
opdrachtgever/contractant gebruik maakt van vervangend vervoer van
Geneticmotors is hij geïnformeerd dat boetes én verkeersovertredingen volledig voor
rekening en risico zijn van opdrachtgever/contractant. Opdrachtgever/contractant
vrijwaart Geneticmotors volledig van alle hiermee gepaard gaande gevolgen in de
ruimste zin van het woord. Schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik wordt
volledig verhaald op de opdrachtgever/contractant.
Het voertuig dat als vervangend vervoer heeft gediend, dient op de afgesproken
datum met een volle tank en schoon te worden ingeleverd. Indien niet is voldaan aan
deze voorwaarden worden de kosten op de opdrachtgever/contractant verhaald. Het
staat opdrachtgever/contractant niet vrij om zonder schriftelijke toestemming van
Geneticmotors het voertuig langer in bruikleen te houden dan de datum waarop
inlevering afgesproken is. Opdrachtgever/contractant verplicht zich op eerste verzoek
van Geneticmotors het voertuig en aanverwante zaken aan Geneticmotors
beschikbaar te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan
Geneticmotors of aan de door Geneticmotors aan te wijzen personen de plaats waar
het voertuig zich bevindt te betreden teneinde het voertuig mee te nemen. De kosten

voor alle activiteiten die hiermee gemoeid zijn, zullen op de
opdrachtgever/contractant worden verhaald.
Opdrachtgever/contractant verklaart met ondertekening van de overeenkomst voor
het gebruik van vervangend vervoer dat het voertuig aan hem is overhandigd met
kentekenkaart, volle tank brandstof, pechhulppas Europa dekking en gaat akkoord
met een eigen risico van € 350,00. Zonder getekende overeenkomst wordt het
voertuig niet in bruikleen meegegeven.

Opschorting en ontbinding

Geneticmotors is bevoegd nakoming van zijn verplichting op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever/contractant of wederpartij de
verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel
indien er sprake is van liquidatie van de opdrachtgever/contractant of wederpartij,
aan de opdrachtgever/contractant of wederpartij surseance van betaling is verleend,
de schuldsanering natuurlijke personen op de opdrachtgever/contractant van
toepassing is verklaard, de opdrachtgever/contractant in staat van faillissement is
verklaard, de opdrachtgever/contractant de vrije beschikking over haar vermogen of
inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest dan wel de opdrachtgever/contractant haar
bedrijf verkoopt, dit zonder enige ingebrekestelling van opdrachtgever/contractant
door Geneticmotors.
Geen van bovenstaande gevallen of anderszins ontslaat de
opdrachtgever/contractant of wederpartij van zijn betalingsverplichting van de tot
dan toe verrichte werkzaamheden.
Indien Geneticmotors overgaat tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst, is
hij niet gehouden tot vergoeding van schade danwel kosten daardoor op enigerlei
wijze ontstaan.
Indien Geneticmotors ontbinding van de overeenkomst verlangt, zijn de vordering van
Geneticmotors op de opdrachtgever/contractant onmiddellijk opeisbaar.
Indien de ontbinding aan de opdrachtgever/contractant toerekenbaar is, is de
opdrachtgever/ contractant verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte
schade en eventuele bijkomende kosten aan Geneticmotors te vergoeden.
Opdrachtgever/contractant heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was
met de nakoming van zijn verplichtingen.
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever/contractant geen
aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Geneticmotors verrichte
prestaties en/of eerder in rekening gebrachte kosten en heeft Geneticmotors

onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestatie en/of eerder in
rekening gebrachte kosten.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in de vestigingsplaats van Geneticmotors, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft.